ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Διεξαγωγή ή/και ανάθεση ερευνών, μελετών και πειραματικών μεθόδων με αντικείμενο περιβαλλοντικά προβλήματα και την προώθηση των επιμέρους και των γενικών στόχων του Οργανισμού.
 • Διεξαγωγή ή/και ανάθεση ερευνών και μελετών με αντικείμενο την ενεργειακή απόδοση κτηρίων.
 • Προώθηση πράσινων και εναλλακτικών τεχνολογιών, τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και άλλων φυσικών πόρων. Κοινωνική παρέμβαση για νομοθετικές ρυθμίσεις και υιοθέτηση πολιτικής σε θέματα περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της  προώθησης του οράματος και των στόχων του Οργανισμού.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε περιβαλλοντικά θέματα, που αφορούν στη νομοθεσία, επιστημονικά και άλλα συναφή πεδία.
 • Συλλογή, διαχείριση και πώληση ανακυκλώσιμων υλικών, περιλαμβανομένης της επανάχρησης και της δωρεάν προσφοράς τους σε άτομα και ομάδες που τα έχουν ανάγκη. Λειτουργία συστήματος επιστροφής μέρους των εσόδων σε οργανισμούς που συνεργάζονται στην όλη διαδικασία.
 • Λειτουργία καταστημάτων πώλησης χρησιμοποιημένων ειδών ή/και χρηματοδότηση ή/και συμμετοχή στη λειτουργία τους.
 • Χρηματοδότηση, προώθηση αγοράς και εμπορία προϊόντων από βιοκαλλιέργειες, οργανικών και φυσικών προϊόντων και προϊόντων μεταποίησης, όπως τροφίμων και αιθέριων ελαίων.
 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα και κοινωνική παρέμβαση για προώθηση του οράματος και των στόχων του Οργανισμού.
 • Διοργάνωση / χρηματοδότηση σεμιναρίων, εργαστηρίων, προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης / επιμόρφωσης, εκθέσεων και εκδηλώσεων για θέματα περιβάλλοντος και συμμετοχή σε ανάλογες δράσεις άλλων οργανισμών στην Κύπρο και το εξωτερικό.
 • Διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης, συλλογής ανακυκλώσιμων προϊόντων, εράνων, πολιτιστικών εκδηλώσεων  και άλλων παρόμοιων δράσεων για προώθηση των στόχων και της οικονομικής βιωσιμότητας του Οργανισμού.
 • Συμμετοχή ή/και χρηματοδότηση δράσεων όπως δενδροφυτεύσεων, δημιουργίας χώρων πρασίνου, μονοπατιών της φύσης, δημιουργίας και αποκατάστασης τοπίου.
 • Έκδοση, χρηματοδότηση και διάδοση συγγραμμάτων και βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, δελτίων τύπου, δημοσιεύσεων και άλλου έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, καθώς και ταινιών.
 • Διοργάνωση εξορμήσεων μέσα από μονοπάτια της φύσης και άλλων φυσιολατρικών δραστηριοτήτων.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα για το περιβάλλον, που χρηματοδοτούνται από το κράτους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους φορείς και οργανισμούς.
 • Συνεργασία με δήμους, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ακτιβιστές και άλλους οργανισμούς και εταιρίες στην Κύπρο και διεθνώς για προώθηση των στόχων του Οργανισμού.
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745