ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υπάρχει ποικιλία ορισμών για την «κοινωνική οικονομία – κοινωνική επιχειρηματικότητα», που περιέχουν εναλλακτικές έννοιες όπως

είναι ο τρίτος τομέας, ο μη κερδοσκοπικός τομέας, η αλληλέγγυα οικονομία, η εναλλακτική οικονομία και η οικονομία του μη κέρδους.

Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: "το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων".

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα θεωρείται κρίσιμη παράμετρος και κατάλληλη πρακτική για την ανακούφιση αρκετών κοινωνικών προβλημάτων που αφενός το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα/δεν επιθυμεί να επιλύσει και αφετέρου ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι πρόθυμος να αναλάβει πρωτοβουλίες, αφού τα οικονομικά οφέλη θεωρούνται μηδαμινά.

 Ο όρος αποτελείται από δυο συστατικά μέρη, την επιχειρηματική και την κοινωνική διάσταση. Η ιδέα είναι να συνδυάζονται οι καλές πρακτικές των δύο συστατικών μερών: Ο προγραμματισμός, ο υπεύθυνος προϋπολογισμός και ο έλεγχος εξόδων, λειτουργιών, ποιότητας και αποδοτικότητας όσον αφορά τις επιχειρήσεις και η  κοινωνική ευθύνη, η αφοσίωση, η αλληλεγγύη, η ισότητα, η δικαιοσύνη κ.ά. όσον αφορά τον εθελοντικό τομέα.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην ΕΕ το 10% των επιχειρήσεων θεωρούνται κοινωνικές επιχειρήσεις και απασχολούν 11 εκατ. εργαζομένους, ενώ η “Κοινωνική Οικονομία” αντιπροσωπεύει το 5,9% της συνολικής απασχόλησης και το 6,7% της μισθωτής απασχόλησης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν 62.000 κοινωνικές εταιρείες που απασχολούν περίπου 800.000 άτομα και έχουν κέρδη 24 δισ. λίρες, στην Ιταλία λειτουργούν περίπου 7.500 κοινωνικοί συνεταιρισμοί, ενώ στη Γαλλία απασχολούν το 10% του εργατικού δυναμικού. Στις αρχές του ’90 η οικονομία της Φινλανδίας περιήλθε σε ύφεση και το ποσοστό της ανεργίας ξεπέρασε το 20%. Με την υποστήριξη του υπουργείου Εργασίας δημιουργήθηκαν περισσότεροι από 1.200 συνεταιρισμοί μέσω των οποίων οι άνεργοι επιστρέφουν στην αγορά εργασίας.

Στην Ελλάδα έχει τεθεί  σε εφαρμογή μέσα στο 2012 νόμος, με τον οποίο  θεσμοθετείται  η δημιουργία «Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων», κάτω από τη δικαιοδοσία του υπουργείου Εργασίας με στόχο τη δημιουργία 60.000 νέων θέσεων εργασίας.

Στην Κύπρο δεν υπάρχει θεσμοθέτηση/νομικό καθεστώς για κοινωνικές επιχειρήσεις.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #133f10441 #100313115745